Stowarzyszenie Szkół Aktywnych


Stowarzyszenie Szkół Aktywnych istnieje od 1993 roku. Skupia 30 liceów ogólnokształcących z całej Polski o znaczących osiągnięciach i tradycjach, najlepsze w swoich miastach, powiatach, czy województwach

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych ( SSA) powstało w 1993 roku z inicjatywy pięciu dyrektorów liceów ogólnokształcących z Polski oraz dr Danuty Nakonecznej - opiekuna naukowego powstałego wcześniej Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Jest organizacją skupiającą najznakomitsze szkoły w Polsce połączone ideą innowacyjności i wymiany doświadczeń.
Stowarzyszenie Szkół Aktywnych działa w ramach federacji zawartej z Towarzystwem Szkół Twórczych i Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność. Celem federacji jest wspólna troska o dobro uczniów, nauczycieli i szkół oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń. Jako organizacja pozarządowa SSA było zapraszane na wiele posiedzeń Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Kultury.

Do najważniejszych osiągnięć w wieloletniej działalności edukacyjnej TST, SSA, SNO zaliczamy:

  • wdrażanie do praktyki szkolnej aktywnych metod nauczania, pobudzających myślenie, ułatwiających dostrzeganie i rozwiązywanie problemów,
  • wypracowanie i wdrożenie systemu wykrywania i wspomagania w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • powołanie przy liceach ogólnokształcących - Klubów Promocji Talentów,
  • opracowanie i wdrożenie metod nauczania zindywidualizowanego,
  • tworzenie systemu wychowawczego, wspartego o trójczynnikową teorię rozwoju osobowości,
  • wydawanie książek, popularyzujących opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

Miarą osiągnięć edukacyjnych TST, SSA są m. in. wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach. Rokrocznie uczniowie z 60 liceów stowarzyszonych zdobywają około 50% ogólnej puli laurów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach, przy czym licea TST, SSA stanowią niecałe 2% szkół średnich w kraju, do których adresowane są zadania olimpijskie.